AUTO-MOTO LINKS.

Automobilove cluby:
SK   CZ   DE  AT    CH

avizomotor.sk
autobazaret.sk
bruko.sk  -opravy a predaj

Zahranicie
autohandel-rheiland.de

Mapy:
vku.sk  

DALSIE LINKY
www.autodiel.sk  obchod@autodiel.sk
www.valusek.sk   valusek@valusek.sk
www.ddauto.sk  ddauto@ddauto.sk

Ako sa legitimnym sposobom vyhnut plateniu za papucu:

Tu su cisla paragrafu podla ktoreho sa moze obist platenie za papucu. Ako postupovat: Ak vam daju papucu-zavolate "prislusnikov" a oznamite im, ze je to sice vase auto na ktorom je papuca, ale ze vy ste ho tam nezaparkovali a nemienite platit pokutu za niekoho ineho (v blizkosti by nemala byt kamera,keby sa im v tom chcelo hrabat). Samozrejme, ze hned sa vas opytaju-kto ho tam teda zaparkoval-maju na to pravo. Vy vazenych "prislusnikov" poucite ze podla §17 odseku 4 Zakona NR SR e. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, mozete odmietnut identifikovat osobu, ktora tam Vase auto zaparkovala, pretoze ide o Vam blizku osobu. A perlicka na koniec-podla odseku 6 toho istého paragrafu a zákona bolo jeho povinnostou Vás o tom
poucit-co samozrejme neurobil. Presne toto napiste aj do vasho vyjadrenia. Mam to osobne 3 x vyskusane a ani raz si ma  nepredvolali. Ale ked som im to rapotal, pozerali jak ufoni :-)

Tu uvadzam plne znenie §17:

§ 17
Oprávnenie pozadovat vysvetlenie
(1) Policajt je oprávnený pozadovat potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môze prispiet k objasneniu skutocností dôlezitých pre odhalenie priestupku a na zistenie jeho páchatela, ako aj na vypátranie hladaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade potreby je policajt oprávnený vyzvt» osobu, aby sa ihned alebo v urcenom case dostavila na útvar Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia.

(2) Ak osoba bez dostatocného ospravedlnenia alebo bez závazných dôvodov výzve podla odseku 1 nevyhovie, môze ju policajt predviest na útvar Policajného zboru za úcelom podania vysvetlenia. O predvedení spíse policajt úradný záznam.

(3) Zápisnica o podaní vysvetlenia musí byt s osobou spísaná ihned po jej predvedení.

(4) Vysvetlenie môze odmietnut iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe 8) spôsobila nebezpecenstvo trestného stíhania, a ak ide o priestupok, nebezpecenstvo postihu za priestupok alebo osoba, ktorá by ním porusila spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlcanlivosti ako osobe poverenej pastoraenou starostlivos»ou.

(5) Vysvetlenie sa nesmie pozadovat od osoby, ktorá upozornila, ze by ním porusila zákonom ulozenú alebo uznanú povinnost mlcanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.

(6) Policajt je povinný poucit osobu o moznosti odmietnut vysvetlenie podla odsekov 4 a 5.

(7) Policajt je povinný predvedenú osobu odovzda» orgánom einným v trestnom konaní alebo inému príslu1nému orgánu, ak zistí, ze sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihned prepustit, co vyznací v úradnom zázname o prevedení.

(8) Kto sa na výzvu podla odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na náhradu uslého zárobku (dalej len "náhrada"). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.

(9) Nárok na náhradu podla odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní odo dna, ked sa na výzvu podla odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poucit.
------------------------------------------------------------------
8) § 116 zákona e. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorsích predpisov.