smszdar2.gif (1635 bytes)  HUMORX.GIF (4034 bytes)  WC - zachod

SMS VTIPY.

Kratke vtipy ktore pasuju do 1 SMS (160 pismen...)

AKOviesCIblondinkaMAmobilnyTELEFONsVIBRATOROM?
(zdvihneAZpoPIATOMzvoneni.)

ZUBARkPACIENTOVI:mamPOCITakoKEBYsteDRZALmojeGULEvHRSTI.
pacient:ALEanoPANdoktor.predsaLENsiNEBUDEMEnavzajomUBLIZOVAT.zeNIE?

ZEmiSPAVATEsMOJOUzenouTOmiAZtakVELMInevadi.ALEzeSTEjejUKAZALIze
TOideAJ2xPOsebeTOsteMAtedaRIADNEnastvali...

MUZideZpraceAposielaMANZELKEsms:SOMunaveny,SULOZITnebudeme,LENmi
HOvyfajcis.ODPOVED:somTIEZunavena,VYHONsiHOdoPOHARA,ranoTOvypijem.

pytaSAhasanMOHAMEDA:ty,MOHAMED,pocuvaj,VIESpilotovatLIETADLO?mohamed
ODPOVIE:nie.HASANmuNATO:takAKYsiTOmoslim?

ahoPOZNATEzeDIETAboloPOCATEpomocouVIAGRY?
(HNEDpoNARODENIsaPOSTAVI.)

vietePRECOpolicajtiMUSIAmatOTVORENEoknoKEDiduDOzakruty?(ABYmohli
VYHODITsmerovku.)

viesAKYjeROZDIELmedziMANZELKOUaTERORISTAMI?(sTERORISTAMIsaDA
asponVYJEDNAVAT.)

akeZVIERATAmajuZENYnajradsej?LISKUokoloKRKU,jaguaraVgarazi,TIGRAvPOSTELI,
AvolaNAsluzobnejCESTE.

BLONDINKAsaKUPEsPRIATELOMvoVANI.zrazuSAhoBLONDINKAopyta:POCUJjeTO
pravdaZEakVYTIAHNESsvojPRSTtakSApotopim?

tatiPRECOsaTETAanickaSTALEmaluje?ABYbolaKRASNA.takPRECOaleNIEje?

VYZNASsaDOmody?VIESniecoOmode?TAKtedaCOjeCIERNEaHNEDEaVYZERAdobre
naCIGANOVI?  (citajODZADU: namrebod)

akoMOZNOusadit4buzerantovNAjednuBAROVUstolicku? (obratJUhoreNOHAMI)

mamiDNESsmeDOSTALIvysvedcenie.MIMOCHODOMtelkaMAajTAKnebavi.

PRECOmajuZENYmenstruaciu?KEDevaVrajiZHRESILAbohJEJpovedalZEzaplatiVLASTNOU
krvou.EVAtoZJEDNALAnaMESACNEsplatky.

inzerat:PREDAMbrokovnicuLENrazPOUZITU.znacka:vdova. inzerat:VYMENIMojazdenehoPIONIERAzaNEOZJAZDENUpionierku

inz:VYMENIMzenuZAzehliacuDOSKU.zn:DOSKAakoDOSKA.
inz:VYMENIMmuzaZAhusle.zn:DREVOakoDREVO
inz:vymenim40rocnuZENUzaDVE20rocne.

inzerat:VYMENIMmuzaSdobrymPOSTAVENIMzaMUZAsDOBREpostavenym.

NOHAVICKYnieSUtouNAJDOLEZITEJSOUvecouNAsveteALEmajuKnejNAJBLIZSIE.

VCERAsomZACHRANILsvojuKOLEGYNUpredZNASILNENIM.-nehovorAtoAKO?
-ukecalSOMju.

SESTRAhovoriBRATOVI:nedostalaSOMkramy!
BRATnaTO:aSKUSALAsiVterne?TAMmajuVSETKO...

BLONDINKEvNEMOCNICIotvoriaHLAVUaVIDIAiba1drot.POdlhomUVAZOVANI
saROZHODLIzeJEJhoPRESTRIHNU.prestrihliAodpadliJEJusi...

DIEUCATKOhovoriSplacomMAMICKE:chlapciVskoleSAmiSMEJUzeNEMAMcicinku.
MAMICKAnaTO:POVEDZimZEterazNEMASaleZEkedBUDESvelkaBUDESichMATkolko
LENchces.

Kratke vyznania lasky ktore pasuju do 1 SMS (160 pismen...)

PRAVEmiVOLALIzNEBA.CHYBAimJEDENanjelik.NEBOJsaNEPREZRADILsomTA.

hovoriSAzeNAJVECSIEpokladySUhlbokoPODzemou.SOMradZEtySIvynimka!